0866-2804560

పూజలు/సేవలు

రుద్ర, నవగ్రహ హోమం

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

పాశుపతాభిషేకం

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

మాస శివరాత్రి

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

లక్ష్మీగణపతి హోమం

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

సంకట చతుర్థి

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

కృత్తిక నక్షత్రం రోజున సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వారికి అభిషేకం

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

మాఘ మాసంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు, శివ కళ్యాణం, మహాశివరాత్రి

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

మార్గశిర మాసంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి కల్యాణం

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

కార్తీక మాసంలో విశేష అభిషేకాలు, లక్ష బిల్వార్చన

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address

ఆశ్వయుజ మాసంలో దసరా నవరాత్రులు, లక్ష కుంకుమార్చన

Your Name

Family Details

Gender

Nakshatram(if you know)

Gothram(if you know)

Email

Landline Number

Mobile

Mailing Address